ස්වශක්ති පිළිබදව හැදින්වීමක්

අලූත් බිස්නස් එකකට ඔබට අලූත් අදහසක් ඇති… එය ඉක්මනින් ම ආරම්භ කිරීමට ඔබට වුවමනා ඇති… ඔබට ඇති ප‍්‍රශ්නය එ් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීමට මුදල් නැති වීම විය හැකියි. දැන් එය ප‍්‍රශ්නයක් නොවේ. ‘ස්වශක්ති’ ජාතික වැඩසටහන ඔබ වෙනුවෙන්මයි.

කාටද?

ග‍්‍රාමීය මට්ටමේ ක්ෂුද්‍ර,හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට අපේක්ෂා කරන ඔබට හෝ දැනට පවතින එවන් ව්‍යාපාරයක් තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ගමේ පවතින විශේෂ සම්පත් උපයෝගී කරගත් ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත‍්‍රය හෝ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන වැනි ආර්ථික කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට නව අදහස් ඇති ඔබට තරුණ, කාන්තා, තරුණ උපධිධාරීන්, විවිධ හැකියාවන් සහ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ඔබට

ව්‍යාපෘති තෝරාගැනීමේ නිර්ණායක

 • ව්‍යාපාරික අදහසෙහි නව්‍යතාව
 • ණය ඉල්ලූම්කරුගේ ව්‍යවසායකත්ව හා තාක්ෂණික නිපුණතා
 • ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන සඳහා පවතින වෙළෙඳපොළ  ඉල්ලූම
 • අලෙවිකරණ හා ඇසුරුම්කරණ උපායමාර්ග
 • ව්‍යාපාරයේ රැකියා උත්පාදන ධාරිතාව
 • තාක්ෂණික යෝග්‍යතාව
 • ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික හා මූල්‍යමය ශක්‍යතාව
 • ව්‍යාපෘතියේ පරිසර හිතකාමී බව
 • ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපාර සැලසුමේ ශක්තිමත් භාවය
 • කෘෂිකාර්මික, කාර්මික හා සේවා අංශයන්ට අයත් ඕනෑම ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපාරයක් සලකා බලනු ලබන අතර පහත අංශයන්ට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනු ලැබේ.

ණය මුදල සහ පොලිය

අලූතින්ම ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයකට උපරිමය රු.200,000ක් දක්වා ණය මුදලක් 5.5%ක සහනදායී පොලියක් යටතේ ලබාදීමට නියමිතයි. එම ණය මුදලට අමතරව උපරිමය රු.50,000ක් ද නැවත අයකර නොගැනීමේ පදනම යටතේ ඔබ අලූතින්ම ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයේ මූූලික වියදම් සඳහා ප‍්‍ර‍්‍රදානය කෙරේ. දැනට පවත්නා ව්‍යාපාර සඳහා ද උපරිමය රු.250,000ක ණය මුදලක් 5.5%ක පොලිය යටතේ ලබාදීමට නියමිතයි.

මූල්‍ය ප්‍රදානයේ දෙවන කොටස ලබාදීම

මූල්‍ය ප්‍රදානයේ දෙවන කොටස ලෙස රු.40,0000 ක් ලබාදීම සඳහා නව ව්‍යාපාර විසින් පහත සඳහන් ඉලක්ක අතරින් අවම වශයෙන් එක ඉලක්කයක් හෝ සපුරාලීම අවශ්‍ය වේ.

 • අවම වශයෙන් වාර්ෂික පිරිවැටුම 20% කින් වර්ධනය වීම
 • අවම වශයෙන් එක් අතිරේක සේවා නියුක්ති අවස්ථාවක් හෝ  උත්පාදනය කිරීම
 • පළමු මාස 6 තුළ ව්‍යාපාර සැලසුමෙන් 80% ක් සම්පූර්ණ කර තිබීම

ඉහත සඳහන් ඉලක්ක එකක් හෝ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව ඉල්ලූම්කරු විසින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය හා අදාළ සහභාගී මූල්‍ය ආයතන වෙතින් මූල්‍ය ප්‍රදානයේ දෙවන කොටස සඳහා ඉල්ලූම් කළ යුතුය.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය විසින් එම ඉල්ලූම්පත් අගැයීමට ලක්කර අදාළ මූල්‍ය ආයතන වෙත ස්වකීය නිර්දේශය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

අතිරේක ණය

බිස්නස් එකේ සාර්ථකත්වය අනුව අදාළ බැංකු වෙතින් සහනදායී පොලී මත අතිරේක ණය මුදල් ලබාගැනීමට හැකිය.